اصلاحیه ی لیگ گلایدر دانش آموزی و لیگ گلایدر آزاد مطابق با مستندات زیر می باشد.

اصلاحیه لیگ گلایدر آزاد

اصلاحیه ی لیگ گلایدر دانش آموزی