پیام

ثبت نام سرپرست

لطفا به نکات زیر توجه کنید :

- این مشخصات به عنوان سرپرست تیم ها در نظر گرفته می شود

- کد ملی همان نام کاربری خواهد بود

- اطلاعات بعدی به ایمیل و شماره همراه ثبت شده ارسال خواهد شد